Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

№ 221 Bakı şəhəri, 22 aprel 2024-cü il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka­binetinin “Dövlət büdcəsinin, büdcədənkə­nar dövlət fondları büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyat­ların əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 12 iyul tarixli 93 nömrəli və “Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və döv­lət büdcəsinin neft gəlirlərinin proqnoz­laşdırılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 10 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya­sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Res­publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 2022-ci il 9 dekabr tarixli 685-VIQD nömrəli və “Büdcə sistemi haqqında” Azər­baycan Respublikasının Qanununda dəyişik­lik edilməsi barədə” 2022-ci il 9 dekabr ta­rixli 686-VIQD nömrəli qanunlarının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respub­likasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondları büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların əlaqələn­dirilməsinə dair Tədbirlər planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 12 iyul tarixli 93 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respubli­kasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 7, maddə 584 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1-1-ci hissədə “və işsizlikdən sığor­ta” sözləri “, işsizlikdən sığorta fondu və ic­bari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Döv­lət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondla­rı büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nə­zarət üzrə əməliyyatların əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər planı” üzrə:

1.2.1. I bölmənin adında “və işsizlikdən sığorta” sözləri “, işsizlikdən sığorta fondu­nun və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.2. 1-ci hissənin birinci abzasında “Tədbirlərin məzmunu” sütununda “və işsiz­likdən sığorta” sözləri “, işsizlikdən sığorta fondunun və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.3. 1.1-ci bənd üzrə:

1.2.3.1. birinci abzasın “Tədbirlərin məz­munu” sütununda “və işsizlikdən sığorta” söz­ləri “, işsizlikdən sığorta fondunun və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə, “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə” sözləri “müva­fiq olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.3.2. ikinci abzasın “Tədbirlərin məz­munu” sütununda “və işsizlikdən sığorta” sözləri “, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə, “Əmək və Əhalinin So­sial Müdafiəsi Nazirliyinə” sözləri “müvafiq olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Döv­lət Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2.4. 1.2-ci bəndin “Tədbirlərin məzmu­nu” sütununda “və işsizlikdən sığorta” söz­ləri “, işsizlikdən sığorta fondunun və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz edilsin və hə­min bəndin “İcraçılar” sütununa “Nazirliyi” sözündən sonra “, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri əlavə edilsin;

1.2.5. 1.3-cü bənd üzrə:

1.2.5.1. birinci abzasın “Tədbirlərin məz­munu” sütununda “və işsizlikdən sığorta” sözləri “, işsizlikdən sığorta fondunun və ic­bari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.5.2. “a” və “e” abzaslarının “Tədbir­lərin məzmunu” sütununda “və işsizlikdən sığorta” sözləri “, işsizlikdən sığorta fondu­nun və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz olunsun və həmin bəndin “İcraçılar” sütunu­na “Nazirliyi” sözündən sonra “, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri əlavə edilsin;

1.2.5.3. “c” abzasının “Tədbirlərin məz­munu” sütununda “və işsizlikdən sığorta haq­ları üzrə sığortaedənlərin” sözləri “, işsizlik­dən sığorta haqları üzrə sığortaedənlərin və icbari tibbi sığorta haqları üzrə sığortalıların” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.5.4. “f” abzasının “İcraçılar” sütu­nuna “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi” sözlərindən sonra “, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri əlavə edilsin;

1.2.6. 1.4-cü bəndin “Tədbirlərin məz­munu” sütununda “və işsizlikdən sığorta” sözləri “, işsizlikdən sığorta fondunun və ic­bari tibbi sığorta” sözləri ilə, “Əmək və Əha­linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə” sözləri “müvafiq olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və İcbari Tibbi Sığor­ta üzrə Dövlət Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.7. 1.5-ci bəndin “Tədbirlərin məzmu­nu” sütununda “və işsizlikdən sığorta” söz­ləri “, işsizlikdən sığorta fondunun və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz olunsun və hə­min bəndin “İcraçılar” sütununa “Nazirliyi” sözündən sonra “, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri əlavə edilsin;

1.2.8. 3.2-ci, 4.5-ci və 4.6-cı bəndlərin “İcraçılar” sütununa “Əmək və Əhalinin So­sial Müdafiəsi Nazirliyi” sözlərindən sonra “, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri əlavə edilsin;

1.2.9. 4.1-ci bəndin “a” abzası üzrə:

1.2.9.1. “Tədbirlərin məzmunu” sütunu­nun birinci cümləsində “və işsizlikdən sığor­ta” sözləri “, işsizlikdən sığorta fondunun və icbari tibbi sığorta” sözləri ilə əvəz olunsun və həmin sütuna aşağıdakı məzmunda dör­düncü və beşinci cümlələr əlavə edilsin:

“İlin sonuna icbari tibbi sığorta fondunun istifadə olunmamış vəsaitləri sığorta ehtiyat­larına yönəldilir. Bu vəsait xərclərin maliy­yələşdirilməsinə yönəldilə bilər.”;

1.2.9.2. “İcraçılar” sütununa “Nazirliyi” sözündən sonra “, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka­binetinin 2020-ci il 10 yanvar tarixli 4 nöm­rəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa­nunvericilik Toplusu, 2020, № 1, maddə 62 (Cild I) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması Qayda­sı”nın 3.2.4-cü yarımbəndinə aşağıdakı məz­munda 3-cü abzas əlavə edilsin:

“3. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən mart ayının 1-dək təq­dim olunmuş növbəti büdcə ili və sonrakı üç il üçün icbari tibbi sığorta fondunun büdcə layihəsinin ilkin variantı, iyulun 1-dək isə büdcə layihəsinin dəqiqləşdirilmiş variantı;”.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər kabinetinin qərarları