Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

№ 220 Bakı şəhəri, 22 aprel 2024-cü il

“Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi­şiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 oktyabr tarixli 1013-VIQD nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə Azər­baycan Respublikası Nazirlər Kabine­tinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edil­məsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konsti­tusiyasının 119-cu maddəsinin səkki­zinci abzasını rəhbər tutaraq, “Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 oktyabr tarixli 1013-VIQD nömrəli Qa­nununun icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikasında ovçuluqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azər­baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 30 sentyabr tarixli 147 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 9, mad­də 759 (Cild I); Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 8 fevral tarixli 76 nömrəli Qərarı) aşağıdakı dəyi­şikliklər edilsin: 

1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət ovçuluq kadastrının və ov ob­yektlərinin monitorinqinin aparılması Qaydası” üzrə:

1.1.1. 1.2-ci bəndə “ov yerlərinin” sözlərindən sonra “, respublika, yerli əhə­miyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının” sözləri əlavə edilsin;

1.1.2. 1.3-cü bənd ləğv edilsin;

1.1.3. 2.3-cü bəndin ikinci abzasında “və yerli əhəmiyyətli” sözləri “, yerli əhə­miyyətli və fərdi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.1.4. III və IV hissələr aşağıdakı re­daksiyada verilsin: 

“III. DÖVLƏT OVÇULUQ KADASTRININ STRUKTURU VƏ TƏRKİBİ

3.1. Dövlət ovçuluq kadastrı respub­lika əhəmiyyətli ovçuluq kadastrı barədə məlumatları əks etdirən 1-ci bölmə, ov yerləri, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatları barədə məlumatları əks et­dirən 2-ci bölmədən ibarətdir. 

3.2. Dövlət ovçuluq kadastrına ov yerləri, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatları barədə aşağı­dakı ümumi məlumatlar daxil edilir: 

3.2.1. hüquqi statusu və normativ hüquqi bazası;

3.2.2. coğrafi vəziyyəti, sərhədləri və ərazisi;

3.2.3. inzibati və idarə tabeliyi;

3.2.4. mühafizəsi üsulu və rejimi;

3.2.5. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rının ətrafındakı mühafizə zonaları (əra­zisi, sərhədi və rejimi); 

3.2.6. ekoloji, elmi, maarifçilik, turizm və rekreasiya, iqtisadi, tarixi və mədəni əhəmiyyəti; 

3.2.7. təbiət komplekslərinin və onla­rın komponentlərinin kəmiyyət və keyfiy­yət xüsusiyyətləri, öyrənilmə dərəcəsi və bu məlumatların saxlanılma yerləri; 

3.2.8. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rında, onların ətrafındakı mühafizə zona­larında torpaqların və digər təbii sərvətlə­rin istifadəçiləri və icarəçiləri; 

3.2.9. qorunma vəziyyəti, antropogen təsirin dərəcəsi və təhlükə faktorları; 

3.2.10. ov obyektlərinin bərpasını və təbii artmasını təmin edən tədbirlər;

3.2.11. işçi ştatları və struktur böl­mələri;

3.2.12. mühafizəsini öhdəsinə götür­müş hüquqi və fiziki şəxslər (ünvanı, öh­dəlik müddəti və ştatı); 

3.2.13. maddi-texniki bazası və ma­liyyələşdirilməsi;

3.2.14. ov yerləri, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rında aparılan son müayinələr (aparılan işlərin mövzusu və müddəti); 

3.2.15. ov yerləri, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rı barədə məlumatları əks etdirən mən­bələr. 

3.3. Ov yerlərinin, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının dövlət kadastrına bu Qaydanın 3.2-ci bəndi ilə müəyyən edilən müvafiq məlumatlarla yanaşı aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: 

3.3.1. ovçuluq təsərrüfatlarının apa­rılması məqsədilə qanunvericiliklə müəy­yən edilmiş qaydada hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə və ya icarəsinə ve­rilə bilən ov yerləri;

3.3.2. bütövlükdə və ya qismən, qa­nunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyələrin, hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə və icarəsinə verilə bilən yerli əhəmiyyətli ovçuluq təsərrüfatları;

3.3.3. bələdiyyələrin mülkiyyətlərində olan torpaqlarda qanunvericiliyə uyğun olaraq ov obyektlərini yetişdirib ov yerlə­rinə buraxmaq məqsədilə yaradıla bilən ovçuluq təsərrüfatları;

3.3.4. ov yerləri, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarında yetişdi­rilən vəhşi heyvanların növü, sayı və mü­hafizə rejimi barədə məlumatlar;

3.3.5. hüquqi və fiziki şəxslərin mül­kiyyətlərində və ya icarələrində olan tor­paqlarda təşkil edilən fərdi ovçuluq təsər­rüfatları.

3.4. Kadastrın uçot vahidinə ov yer­ləri, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatları aid edilir. 

3.5. Azərbaycan Respublikası Eko­logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aidiyyəti yerli böl­mələri tərəfindən dövlət ovçuluq kadast­rına daxil edilən bu Qaydanın 3.2-ci və 3.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş mə­lumatlar Nazirlik yanında Bioloji Müxtəlif­liyin Qorunması Xidmətinə (bundan son­ra - Xidmət) təqdim edilir.

3.6. Dövlət ovçuluq kadastrı mə­lumatları Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət və bələdiyyə orqanlarının hüquqi aktlarına, elmi tədqiqatların, layihə-axtarışlarının və inventarlaşmanın materiallarına, xü­susi tədqiqatların nəticələrinə, monitorinq məlumatlarına, ov yerləri, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsər­rüfatları barədə dəqiq məlumatları olan digər mənbələrə əsasən hazırlanır və yeniləşdirilir. 

3.7. Dövlət ovçuluq kadastrı mə­lumatlarına Xidmət tərəfindən daimi nəzarət edilir. Kadastr məlumatlarının dəyişdirildiyi və yeni məlumatların daxil olduğu hallarda köhnə məlumatlar arxiv­ləşdirilərək daimi saxlanılır. Kadastrda yeni məlumatların daxil edilməsi və də­yişikliklər aparılması tarixi göstərilir və əvvəlki (köhnə) məlumatlar barədə qey­diyyat aparılır.

IV. DÖVLƏT OVÇULUQ KADASTRININ APARILMASI

4.1. Nazirliyin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvət­lər Nazirliyinin aidiyyəti yerli bölmələrinin təqdim etdikləri kadastr məlumatları əsa­sında ov yerlərinin, respublika, yerli əhə­miyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının dövlət ovçuluq kadastrı Xidmət tərəfin­dən aparılır. 

4.2. Ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfat­larının dövlət ovçuluq kadastrının və onların dövlət qeydiyyatının aparılması məqsədilə Xidmət:

4.2.1. Nazirliyin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvət­lər Nazirliyinin aidiyyəti yerli bölmələrinə ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının kadastr məlumatlarının toplanması məqsədilə müraciət edir;

4.2.2. ov yerləri, respublika, yerli əhə­miyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatları barədə daxil olmuş kadastr məlumatla­rının saxlanılmasını təşkil edir və məlu­matları təhlil edərək ovçuluq təsərrüfatla­rının vəziyyətini qiymətləndirir;

4.2.3. təhlil edilmiş kadastr məlumat­larını ümumiləşdirir və bu Qaydanın III hissəsi nəzərə alınmaqla dövlət ovçuluq kadastrına daxil edilməsini təmin edir;

4.2.4. kadastrın aparılmasına dair məsələlərlə bağlı metodik sənədləri ha­zırlayır;

4.2.5. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfat­larının kadastr göstəricilərində il ərzində baş vermiş dəyişikliklər və əlavələr barə­də məlumatların toplanması məqsədilə Nazirliyin və Naxçıvan Muxtar Respubli­kası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirli­yinin aidiyyəti yerli bölmələrinə müraciət edir;

4.2.6. bu Qaydanın 4.2.5-ci yarım­bəndi ilə müəyyən edilən məlumatların hər il yanvar ayının 25-nə kimi toplan­masını təmin edir və Nazirliyə təqdim edir;

4.2.7. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfat­larının növlərinə və kateqoriyalarına aid məlumatların əsas göstəricilərini, ka­dastrın aparılması üçün tələb olunan di­gər məlumatları, onların təqdim olunma müddətlərini təyin edir, istifadəsində və ya icarəsində olan ov yerləri, yerli əhə­miyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatları olan bələdiyyə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə təqdim edir; 

4.2.8. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfat­larının kadastrının tərtibatı və nəşrini, barələrində illik hesabatların hazırlanma­sını həyata keçirir; 

4.2.9. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rının yerləşdiyi torpaq sahələrinin hüquqi statusu, coğrafi vəziyyəti, sərhədləri və ərazisi, inzibati və idarə tabeliyi və ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının ətrafındakı mühafizə zonalarının ərazisi, sərhədi və rejimi barədə məlumatları Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ya­nında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırır; 

4.2.10. ov yerləri, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rının kadastr məlumatlarının onlayn for­mada əldə edilməsini təmin edir;

4.2.11. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfat­larının kadastrın aparılmasında müvafiq proqram təminatını və texnologiyadan is­tifadəni təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görür.

4.3. Nazirliyin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvət­lər Nazirliyinin aidiyyəti yerli bölmələri: 

4.3.1. bu Qaydanın 3.3.1–3.3.5-ci yarımbəndləri ilə müəyyən edilən hüquqi və fiziki şəxslərə, bələdiyyələrə kadastr məlumatlarının toplanması məqsədilə müraciət edir;

4.3.2. ov yerləri, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rı barədə bu Qaydanın 3.2-ci və 3.3-cü bəndləri ilə müəyyən edilən məlumatları toplayaraq Xidmətə təqdim edir;

4.3.3. ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfat­larının kadastr göstəricilərində il ərzində baş vermiş dəyişikliklər və əlavələr barə­də məlumatları hər il yanvar ayının 15-nə kimi Xidmətə təqdim edir.

4.4. Bu Qaydanın 3.3.1–3.3.5-ci ya­rımbəndləri ilə müəyyən edilən hüquqi və fiziki şəxslər, bələdiyyələr:

4.4.1. istifadəsində və ya icarəsində olan ov yerlərinin, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının kadastrı­nın aparılması barədə məlumatları müra­ciətə uyğun olaraq Nazirliyin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aidiyyəti yerli böl­mələrinə təqdim edir;

4.4.2. istifadəsində və ya icarəsində olan ov yerlərinin, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının kadastr məlumatlarının yığılmasını, təzələnməsi­ni təmin edir.

4.5. Ov yerlərinin, respublika, yerli əhəmiyyətli və fərdi ovçuluq təsərrüfatla­rının kadastr məlumatı 5 ildən bir Nazirlik tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir.”;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ov etmək üçün icazənin verilməsi Qaydası” üzrə:

1.2.1. 2.1-ci bənddən “və üzvlük bile­ti” sözləri çıxarılsın;

1.2.2. 2.3-cü bəndin üçüncü abzasın­dan “və üzvlük” sözləri çıxarılsın.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 27 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika­sının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 1, maddə 54 (Cild I) ilə təsdiq edilmiş “Azər­baycan Respublikasının ərazisində ovçu­luğun aparılması Qaydaları”nda aşağıda­kı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 1.5-ci bəndin birinci cümləsindən “və üzvlük bileti” sözləri çıxarılsın;

2.2. III hissənin yeddinci abzasına “hər il” sözlərindən əvvəl “ovçular cəmiy­yətinin üzvü olduğu halda” sözləri əlavə edilsin;

2.3. IV hissə üzrə:

2.3.1. ikinci abzas ləğv edilsin;

2.3.2. üçüncü abzasda “qurtardıqda” sözü “bitdikdə” sözü ilə əvəz edilsin;

2.3.3. doqquzuncu abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“heyvanlar aləmi və ovçuluq fəaliyyə­tini tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan digər hallarda.”.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər kabinetinin qərarları