İstiqlal mücahidlərinin məzarları da milli məfkurə ocaqlarıdır

post-img

1918-ci ildə, may ayında Azərbaycanda, müsəlman aləmində ilk demokratik respublika – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Azərbaycan xalqının həyatında böyük hadisə baş verdi. Xalqımız, millətimiz müstəqillik, sərbəstlik iradəsini dünyaya nümayiş etdir­di. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün qısa ömürlük dövründə dəyərli fəaliyyət göstərmişdir və Azərbaycan xalqının müstəqil olmaq iradəsini nümayiş etdirmişdir. Biz bu gün Azərbaycan Xalq Cümhu­riyyətinin fəaliyyətini, onun qurucuları Məhəmməd Əmin Rəsulza­dənin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Fətəli xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusifbəylinin, Həsən bəy Ağayevin və digərlərinin xidmətlərini böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirik. 

Heydər ƏLİYEV,
Ümummilli lider

Yazının manşetinə çıxardığımız sözləri Ulu öndər 1996-cı il martın 9-da Tbili­sinin məşhur Nəbatət bağında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuların­dan biri olan Fətəli xan Xoyskinin qəbirüstü büstünün təntənəli açılışı zamanı söyləyib. Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin də iştirak etdiyi həmin tədbirdə Heydər Əliyev demişdir: “Mən heç şübhə etmirəm ki, bu yer, bu gözəl guşə, Azərbaycanın görkəmli övladlarının, şəxsiyyətlərinin qəbirləri, xalqımız üçün, o cümlədən gürcü qardaşlarımız üçün ibadətgah olacaqdır. Həm Gürcüs­tanda yaşayan azərbaycanlılar, həm də Gürcüstana qonaq gələn azərbaycanlılar buranı daim ziyarət edəcəklər və bu yer Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin daim rəmzi olacaqdır.”

Yadımdadır, Ulu öndərin Gürcüstan səfərindən bir neçə gün sonra o vaxt­lar Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı işləyən Aslan Aslanov deyirdi ki, “Heydər Əliyev o tədbirdə sevincini, qürur hissini açıq-aşkar büruzə verirdi. Açılışdan sonra bizə dedi ki, müstəqilliyi­miz uğrunda canından, qanından keçən oğullarımızı bir an belə unutmamalı, onların xatirələrini əbədiləşdirmək üçün dünyanın harasında dəfn olunmasından asılı olmayaraq, məzarlarını vaxtaşırı zi­yarət etməli, yenidən, daha nəfis şəkildə bərpa olunması, həmin ölkələrdə adları­nı daha yaxşı tanıtmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik”.

1918-ci il may ayının 28-də Gəncə­də öz müstəqilliyini elan edən Azərbay­can Demokratik Respublikasının mərd, amalı xalqın xoşbəxt, firavan, heç bir dövlətdən asılı olmadan ölkə qurmaq arzusu olan oğulların parlaq xatirəsi düz 106 ildir ki, xalqın qəlbində əbədi yaşa­yır. Onların çoxunu sovet hakimiyyəti erməni daşnakçılarının əlləri ilə məhv elədi, çoxu terrorların qurbanı oldu, di­gərlərini pərən-pərən saldı...İndi Gür­cüstanda, Türkiyədə, Fransada, Almani­yada və digər bir çox ölkələrdə onların qəbirləri var, büstləri, heykəlləri, abidələri ucaldılıb. Ulu öndərdən sonra Azərbay­can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu məsələyə xüsusi diqqət ye­tirməsi, azadlıq mücahidlərinin xatirəsi­nin əbədiləşdirilməsi və təbliğ olunması üçün ardıçıl iş aparılır.

Bəs, kimdir onlar, ağrılı-acılı tale onla­rı haralara aparıb, əbədi məkanları hansı ölkələrin payına düşüb? Çoxdur onlar və təbii ki, bir yazıda hamısı haqqında da­nışmaq da mümkün deyil. Amma yaxşı olar ki, Ulu öndərin yazının əvvəlində qeyd etdiyimiz tədbirdə söylədiyi “Biz bu gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini, onun qurucuları Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Əlimərdan bəy Top­çubaşovun, Fətəli xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusifbəylinin, Həsən bəy Ağayevin və digərlərinin xidmətlərini böyük min­nətdarlıq hissi ilə qeyd edirik” cümləsini əsas götürərək bu bayram günündə on­ların timsalında canlarından keçən və qəriblik həyatı yaşayanları yad edək...

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin keç­diyi keşməkeşli həyat yolu haqqında ge­niş söhbət açmağa, zənnimizcə, ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublika­sının Prezidenti İlham Əliyevin “Məhəm­məd Əmin Rəsulzadənin anadan ol­masının 140 illiyi haqqında” imzaladığı sərəncamda adı müstəqillik tariximizə iri hərflərlə yazılmış şəxsiyyət haqqında fikirlər çox dəqiq ifadə olunub: “Məhəm­məd Əmin Rəsulzadə XX əsrin ilk onil­liklərində böhranlı geosiyasi şəraitdə Azərbaycanda müstəqillik idealının ger­çəkləşdirilməsi və milli dövlət quruluşu­nun dirçəldilməsi yolunda böyük xidmət­lər göstərmiş şəxsiyyətlərdəndir. Onun istiqlal məfkurəsi öz mənbəyini doğma xalqının çoxəsrlik yaddaşında kök sal­mış milli azadlıq düşüncəsindən alırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dövrün salnaməsinə çevrilən parlaq publisistik, siyasi, ədəbi-tənqidi və elmi irsi Azərbay­canın ictimai fikir tarixində xüsusi yer tu­tur. Uzun illər ərzində mühacirətdə də o, müstəqil Azərbaycan arzusu ilə yaşamış və mübarizə aparmışdır”.

1920-ci ilin aprel ayında AXC-nin süqutundan sonra Rəsulzadənin göstə­rişi ilə Bakıda “Müsavat”ın gizli mərkəzi yaradılır və o, 1920-ci ilin avqustunda həbs olunur. Stalinin göstərişi ilə Rəsul­zadə həbsdən azad edilərək, Moskvaya aparılır. Daha sonra o, gizli yolla Finlan­diyaya keçərək Türkiyəyə mühacirət edir. Türkiyədə olan zaman “Müsavat” parti­yasının xarici bürosunu yaradır. Ömrü­nün sonuna kimi Azərbaycanın müstəqil­liyinin bərpa olunması uğrunda mübarizə aparan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-da Türkiyənin Anka­ra şəhərində vəfat edib, oradakı Cəbəci Əsri qəbiristanlığında dəfn olunub.

Qeyd edək ki, Rəsulzadənin məza­rının Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi tərəfindən abadlaşdırılması istiqamə­tində kompleks işlər görülüb. Məzarın kompozisiyasında dəyişiklik edilmədən məzar kompleksinin üzlük daşları daha keyfiyyətli materialla əvəzlənib, solmuş yazılar və bayraq dirəkləri yenilənib, həmçinin məzara gedən yol təmir olu­nub.

1875-ci ildə Gəncədə anadan olan Həsən bəy Ağayev də maraqlı şəxsiy­yətlərdən biri olmuşdur. Gəncə klassik gimnaziyasında təhsilini başa vurduq­dan sonra 1901-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin pulu ilə Moskva Universitetinin tibb fakültəsində oxuyaraq oranı bitirmiş və Vətənə qayıdaraq həkimlik etmişdir. 1907-ci ildə Bakıda keçirilən Qafqaz Müsəlman Müəllimləri Qurultayı Mərkəzi Komitəsinin sədri seçilmişdir. “Difai” təş­kilatının üzvü olmuşdur.

Monarxiyanın süqutundan cəmi bir neçə gün sonra Gəncədə, əvvəllər "Di­fai"ni yaratmış Gəncə Milli Komitəsinin aparıcı şəxsləri – Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Xəlil bəy Xasməmmədov, Şeyxzamanlı qardaşları və başqaları ilə birgə Nəsib bəy Yusifbəylinin rəhbərliyi altında Azər­baycan tarixində keyfiyyətcə yeni, ilk dəfə olaraq Avropa mədəni dəyərlərinə istinad məramlı bir partiyanın – "Türk Ədəmi-mərkəziyyət firqəsi"nin əsasını qoymuşdur. 

1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə Azər­baycan Milli Şurasının iclasında İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edilərkən Həsən bəy Ağayev Milli Şuranın sədri Məhəm­məd Əmin Rəsulzadənin müavini olmuş­dur və bu tarixi hadisədə birbaşa iştirak etmişdir. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında İstiqlal bəyan­naməsini ilk olaraq Həsən bəy Ağayev imzalamışdır. 1918-ci il iyunun 16-da Azərbaycan Milli Şurası və hökuməti Gəncəyə köçmüşdür. İyunun 17-də bu­rada keçirilən ilk iclasında Milli Şura yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandır­mış, bütün hakimiyyəti yeni yaradılmış hökumətə vermişdir. 

O, dekabrda Parlament sədrinin müavini seçilmiş, sədr Əlimərdan bəy Topçubaşov Bakıda olmadığına görə, 2 fevral 1920-ci ilədək sədr vəzifəsini icra etmişdir. Cümhuriyyətin süqutundan sonra Tiflisə getmişdir.

1920-ci ilin 19 iyulunda o da Tiflisdə Fətəli xan Xoyskini qətlə yetirən erməni muzdlu qatilin gülləsi ilə şəhid olmuşdur. Onun da məzarı Tbilisidə Fətəli xan Xoy­skinin məzarı ilə yanaşıdır və yazının əv­vəlində bu barədə söhbət açdıq.

Fətəli Xan Xoyski haqqında qısaca məlumat verək ki, o, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Baş naziri və daxili işlər naziri, Rusiya imperiyası II Dövlət Dumasının deputatı, Zaqafqaziya Ko­missarlığı nəzdində Xalq maarif komis­sarı, Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikasının ədliyyə naziri, AXC-nin hərbi, ədliyyə və xarici işlər naziri olub. Xoyski 1875-ci il noyabrın 25-də Gəncə quberniyasının Nuxa qəzasında anadan olub. Fətəli xan Xoyskinin əsli Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərindəndir. Atası İsgəndər xan Şimali Azərbaycanın Şəki şəhərinə köçənlərdəndir. Xoy xanları nəslindən olan İsgəndər xan Rusiya tə­bəəliyini qəbul etmiş və ona çar ordusu general-leytenantı rütbəsi verilmişdir. Fətəli xan Xoyski Nuxa qəzasında dün­yaya gəlsə də, onun dünyagörüşünü, gələcək ictimai-siyasi baxışlarını forma­laşdıran Gəncə mühiti olmuşdur. 

Ulu öndərin Tbilisidə Xoyskinin büs­tünün açılışında adını çəkdiyi digər ta­rixi şəxsiyyət Nəsib bəy Yusifbəylidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Başnaziri, ilk maarif və dini etiqad naziri, daxili işlər naziri, görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi Nəsib bəy Yusifbəyli 5 iyul 1881-ci ildə Gəncədə tanınmışma­arifpərvər ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Tələbəlik illərində milli azad­lıq hərəkatında fəal mübariz olan Nəsib bəy çar xəfiyyələri tərəfindən dəfələrlə təqiblərə məruz qaldığından 1906-cı ildə Krımın Bağçasaray şəhərinə mühacirət edir. Burada da çar hökumət orqanla­rının təqiblərindən yaxa qurtara bilmir. 1908-ci ildə məcburiyyət altında İstan­bul şəhərinə mühacirət edir. Bir müddət Türkiyədə də siyasi fəaliyyətlə məşğul olduqdan sonra o, doğma Gəncə şəhə­rinə qayıdır, müəllim işləməyə başlayır. Nəsib bəy Gəncədə ilk dəfə olaraq, Azər­baycan dilində kitabxana təsis edir. 1917-ci ildən sonra daha fəal siyasi hərəkata qoşulan N.Yusifbəyli təşkil olu­nan ikinci hökumətə 1919-cu ilin dekab­rından 1920-ci il martın axırına qədər başçılıq etmişdir. O, Başnazir olduğu vaxt xalqımızın tarixində ən mühüm ha­disə başverir – 1920-ci il yanvarın 11-də Azərbaycan Cümhuriyyəti Versal Sülh Konfransında böyük dövlətlər tərəfin­dən tanınır. Bu dövrdə Nəsib bəyin təklifi əsasında Bakı Dövlət Universiteti açılır, ali təhsil almaq üçün 100 nəfərə yaxın azərbaycanlı gənc Avropanın ali məktəb­lərinə göndərilir, müxtəlif adda dərsliklər nəşr edilir. 

Amma maraqlıdır ki, Nəsib bəyin ha­rada dəfn olunması bu günədək bilinmir. Bir neçə yazılı mənbədə onun 1920-ci il mayın 31-də yolda faciəli şəkildə qətlə yetirilməsi barədə məlumat verilsə də məzarının olub-olmaması barədə heç bir məlumat yoxdur. Yalnız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində yazılır ki, "Bakının 11-ci Qırmızı ordu tərəfindən işğalından son­ra təqibdən yaxa qurtarmaq məqsədilə şəhəri tərk edən Yusifbəyli yolda faciəli surətdə qətlə yetirildi". Vəssalam.

Nəhayət, Əlimərdan bəy Topçu­başov. O, 1934-cü il noyabrın 8- də Paris ətrafında vəfat etmişdir. Məzarı Sen Klu şəhər qəbirstanlığındadır. Onun dəfnin­də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Ru­siya imperiyasının dağılmasından sonra yaranan bütün respublikaların sürgündə olan hökumətlərinin nümayəndələri işti­rak etmişlər. Onlar, o cümlədən Məhəm­məd Əmin Rəsulzadə Topçubaşovun həyat və fəaliyyəti barədə çıxış edərək onun şəxsiyyətinə çox yüksək qiymət vermişlər.

Əlimərdan bəy Ələkbər bəy oğlu Topçubaşov – Azərbaycan Xalq Cümhu­riyyəti Parlamentinin sədri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici işlər naziri, Çar Rusiyasında Birinci Dövlət Duma­sının üzvü, Bakıda Müsəlman Milli Şu­rasının Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Azərbaycanın görkəmli dövlət xa­dimi olub. Əlimərdan bəy Topçubaşov Gəncənin məşhur Qacarlar sülaləsindən olan Mirzə Cəfər Əlimərdan oğlu Topçu­başovun nəvəsidir. 

...Ulu öndərin 27 il qabaq Tbilisidə adlarını sadaladıqları görkəmli şəxsiy­yətlərin – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının keçdikləri həyat yollarını qısaca vərəqlədik, dünyanın müxtəlif ölkələrində olan və hər bir azərbaycan­lının gedib baş çəkdiyi, ehtiram göstər­diyi məzarlarından söz saldıq, xatirələ­rini yad etdik. Müstəqilliyimizin təntənə ilə qeyd edilməsi günündə – 28 Mayda onları xatırlamamaq keçmişimizə sayğı­sızlıq olardı. Vətəndən çox-çox uzaqlar­da olan tarixi şəxsiyyətlərimizin bu gün sanki məzarları da danışır.

Hamlet QASIMOV,
XQ-nin bölgə müxbiriSosial həyat