Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin edən lider

post-img

Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 2003–2023-cü illər Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixinə möhtəşəm 20 il kimi daxil olub. Bu gün həmin tarixi vərəqlədikcə bir daha Ümummilli lider, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev zəkasının, uzaqgörənliyinin, zəngin dövlətçilik təcrübəsinin onun ən layiqli davamçısının müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı kimi fəaliyyətində uğurlu davamı görürük. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin dünya miqyaslı siyasi xadim və qüdrətli dövlət başçısı olaraq müstəqilliyimizi düşmən dairələrin basqısından xilas edib möh­kəmləndirməsi, sonrakı inkişaf və uğurla­rın əsaslarını yaratması çağdaş dövlətçili­yimizin təməlini təşkil edir. Dahi şəxsiyyət bir-birinə zidd olan iki müxtəlif ictimai-si­yasi sistemdə Azərbaycanın milli maraq­larının qorunmasını və yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsini böyük uzaqgörənlik və məharətlə təmin etmişdir.

1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-də siyasi hakimiyyətə gələn ulu ön­dər Heydər Əliyev keçmiş SSRİ-nin iqtisa­diyyatı üçün xammal və ucuz işçi qüvvəsi mənbəyinə çevrilmiş respublikamızın yeni iqtisadi, sosial və siyasi inkişaf strategiya­sını hazırlayıb qısa müddətdə reallaşdır­dı.1970–1982-ci illərdə, tarixən qısa bir dövr ərzində, respublika ərazisində yüz­lərlə zavod, fabrik, istehsalat sahələri ya­radıldı. 213 iri sənaye müəssisəsi işə sa­lındı. Bir çox mühüm istehsal sahələrinə görə respublika o illərdə Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tuturdu. Azərbay­canda istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu. O illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları öz həcminə görə əvvəlki 50 ildəkinə bə­rabər idi. 

Həmin illərin Azərbaycanı nəhəng bir tikinti meydanını xatırladırdı. Bakının və respublika rayonlarının siması büsbütün dəyişmişdi. Nəticə olaraq əvvəllər bütün əsas göstəricilər üzrə ölkə miqyasından geri qalan Azərbaycan tezliklə Sovet İtti­faqının ən inkişaf etmiş respublikaların­dan birinə çevrildi. 1969–1982-ci illərdə respublikada milli gəlir 2,5 dəfə, sənaye istehsalı 2 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsul­ları 2,7 dəfə, xalq istehlakı malları isə 3 dəfədən çox artmışdı. Azərbaycan iqtisa­diyyatında köklü struktur və keyfiyyət də­yişiklikləri baş vermişdi. 

Əlbəttə, islahatlar təkcə iqtisadi sahə­ni əhatə etmirdi. Təhsil, elm və mədəniy­yət sahələrində də böyük uğurlar qaza­nılmışdı. Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcəyini düşünərək uzaqgörənliklə atdı­ğı addımlardan biri də gələcəyin müstəqil ölkəsi üçün gərəkli ixtisaslara yiyələn­məkdən ötrü gənclərimizi keçmiş So­vetlər İttifaqının nüfuzlu ali məktəblərinə göndərmək ənənəsinin əsasını qoyması idi. Bu yolla Azərbaycanımızın elmi və kadr potensialı yüksəldiyi kimi, xalqımızın milli-mənəvi, əxlaqi dəyərləri də qorunub inkişaf etdirilirdi. Həmin illərdə Azərbay­canda ali mülki və hərbi məktəblər, bir sıra başqa təhsil müəssisələri yaradıldı. Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb, Gəncədə Azərbaycan Texnologi­ya Universiteti bunun bariz nümunəsidir.

Texnologiya Universitetinin əsası 1970-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin böyük səyləri nəticəsində qoyulmuşdur. SSRİ rəhbərliyi bu ali məktəbin Gəncədə yox, Ermənistanın şəhərlərinin birində ya­radılmasını istəyirdi. Ancaq Azərbaycan liderinin qətiyyəti belə bir gərəkli təhsil müəssisəsinin Gəncədə yaradılmasına nail oldu. İlk olaraq Politexnik İnstitutunun filialı kimi fəaliyyətə başlayan ali təhsil müəssisəsi 1980-ci ildə Heydər Əliyevin səyi ilə Azərbaycan Texnologiya İnstitu­tu adı ilə müstəqil ali məkətəbə çevrildi. Ümummilli liderin müvafiq qərarı əsasın­da 2000-ci ildə bu ali təhsil ocağına uni­versitet statusu verildi. 

Bu gün də uğurla fəaliyyət göstərən Azərbaycan Texnologiya Universiteti ölkəmizdə bir sıra sahələrdə mühəndis kadrların yetişdirilməsində fəal iştirak edir. Azərbaycan Texnologiya Universiteti istər müasir dövrün tələblərinə uyğun ixtisas­ları ilə, istərsə də yetişdirdiyi mühəndis kadrları ilə Qarabağımızın bərpasına da öz töhfəsini verir. Bu gün qida mühən­disliyi, şərabçılıq, ekologiya, nəqliyyat, metallurgiya, informasiya texnologiyaları və digər ixtisaslar üzrə mühəndis, dizayn, turizm, iqtisadiyyat və idarəetm sahələri üzrə mütəxəssislər hazırlayan Texnologi­ya Universiteti gənc kadrların yetişdirilmə­sində böyük xidmətlər göstərməkdədir. 

Ötən əsrin 70–80-ci illərində totalitar rejimin hakim olduğu kommunist imperi­yasında elm və mədəniyyət xadimlərinə, ziyalılara qarşı ağır təzyiqləri, təqib və təhdidləri özünü aşkar hiss etdirdiyi hal­da qorxmaz, cəsur, möhkəm iradə sahibi olması sayəsində Heydər Əliyev Azər­baycanda yaradıcı insanlar üçün sərbəst düşünmək və fəaliyyət göstərmək, milli idealagiyanın əsaslarını formalaşdırmaq, Azərbaycanın gələcək müstəqilliyini tə­min edən dəyərləri inkişaf etdirmək imka­nı və şəraiti yaratmışdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1969–1982-ci illərdə Azərbaycana birinci rəh­bərliyi dövründə xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması prosesinə yol açaraq milli ruhun hədsiz yüksəlişini təmin et­mişdi. Böyük rəhbər xalqımızın qəlbində illərdən bəri sıxılıb qalmış milli dövlətçilik ideyasının gələcəkdə böyük hərəkətveri­ci qüvvəyə çevrilməsi üçün münbit zəmin yaratmışdı. Müasir Azərbaycan dövlətinin inkişafı məhz həmin illərdə formalaşdırıl­mış sağlam bünövrə üzərində qurulub və bu gün də uğurla davam etdirilir.

1991-ci ildə Azərbaycan sovet rejimi­nin buxovlarından azad oldu. Müstəqil­liyin ilk 2 ili böyük çətinliklər və əzablar içərisində yaşandı. Ərazilərinin böyük bir hissəsini itirən Azərbaycan Respublikası, digər tərəfdən də iqtisadi böhran, siyasi anarxiya və xaos içərisində boğulurdu. XX əsrdə artıq ikinci dəfə idi ki müstəqil­liyini əldə edən Azərbaycan onu itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. 

1993-cü ilin yayında Azərbaycanda yaranmış vəziyyət müstəqilliyin dayaq sütunlarını, milli-ideoloji əsaslarını, suve­ren dövlətçilik institutlarını yaratmaq və onu həyata keçirmək üçün güclü dövlət siyasətini və eyni zamanda, milli liderin olmasını tələb edirdi. Həmin dövrdə Azər­baycanda Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin olması, düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı üçün böyük bir xoşbəxtlk idi. Belə bir və­ziyyətdə xalqın böyük təkidi və tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan idarə­çilik dühası Heydər Əliyev ölkədə cərəyan edən bütün təhlükəli proseslərin qarşısını aldı. 

Məhz dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, müstəqil dövlət quruluşu yarat­maq, dövlət atributlarını yaratmaq və bu rəmzləri yaşatmaq, ölkənin ərazi bütövlü­yünü, tam suverenliyini təmin etmək, res­publikanın vətəndaşlarının rifahını yaxşı­laşdırmaq və digər ümummilli məqsədlər 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdan ümum­milli lider Heydər Əliyevin gərgin və qətiy­yətli əməyi sayəsində mümkün olmuşdur.

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin quru­cusu Heydər Əliyevin ən böyük xidməti ondan ibarət oldu ki, o, Azərbaycan döv­lətçiliyini qoruyub saxlaya bildi. Dövlətçili­yin qorunub saxlanması isə müstəqilliyin, azadlığın qorunub saxlanması demək idi. Köklü islahatlar aparıldı, ictimai-siyasi sa­bitlik təmin edildi, demokratiyanın inkişafı yolunda mühüm addımlar atıldı. Azərbay­can nüfuzlu, etibarlı, perspektiv imkanları olan bir dövlət kimi dünya dövlətləri birli­yinə daxil olaraq layiqli yerini tutdu.

Müstəqil dövlətçilik dövrünün inki­şafında yeni tarixi mərhələ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsi ilə başladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqı­mızın firavan gələcəyinə hədəflənmiş məqsədyönlü siyasəti yeni tarixi mərhələ­nin lideri İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilərək Azərbaycanı müasir dövrün daha yüksək mərhələsinə qaldırdı. 

Son 20 il müstəqil Azərbaycanın ta­rixində o qədər əlamətdar bir tarix oldu ki, bu dövr ölkəmizdə əsrlərə bərabər tərəqqi mərhələsi sayılır. Müstəqil dövlətimiz bu 20 ildə bütün sahələrdə böyük uğurlar qazandı, daim zirvələrdən-zirvələrə yük­səldi. Bu uğurların əsas lokomotivi isə Prezident İlham Əliyevin zamanı qabaqla­yan ideyaları, strateji düşüncələri və ver­diyi taleyüklü qərarlar oldu.

20 ilin təcrübəsi sübut edir ki, Prezi­dent cənab İlham Əliyev öz fəaliyyəti­ni daim xalqla bir yerdə olmaq və xalqa ləyaqətlə xidmət etmək əsasında qurub. Ölkə rəhbərinin hələ 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində “Mən hər bir Azərbay­can vətəndaşının Prezidenti olacağam, hər bir Azərbaycan vətəndaşının qayğı və problemlərinin həlli yolunda bütün qa­biliyyət və bacarığımı əsirgəməyəcəyəm” bəyanatı sonrakı 20 illik fəaliyyətində öz parlaq əksini tapdı. Bütün bunlar Prezi­dent İlham Əliyevin nə qədər mötəbər, ancaq xalqın və dövlətin mənafeyi üçün çalışan, uzaqgörən bir lider olduğunun bariz göstəricisidir. 

2003-cü il oktyabr ayının 1-də dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev xalqa müraciət edərkən demişdir: “Üzümü sizə – həm­vətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə na­mizəd mənim siyasi varisim, Yeni Azər­baycan Partiyası sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram.O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyya­tını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləş­dirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədi­yim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Si­zin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qə­dər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.

2003-cü ilin oktyabrında xalqın yek­dil dəstəyi ilə yeni tipli lider İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilərkən ölkənin gələcək taleyinə görə məsuliyyəti Ümummilli lider Heydər Əliye­vin davamçısı kimi öz üzərinə götürmüş­dü. İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik mis­siyasını davam etdirməsi, həm də xalqın istəyi və ümidi idi. Prezident cənab İlham Əliyev mövcud şəraitə adekvat yanaşma­ları, düzgün və məqsədyönlü qərarları, eyni zamanda, müasir dünyanın çağırış­larına uyğun addımları ilə xalqın inamını doğrultdu. Dövlətçiliyimizin əsasını təşkil edən ictimai-siyasi sabitliyi qorudu, mil­li birlik və qanunların aliliyinə söykənən vətəndaş cəmiyyətini daha da inkişaf et­dirərək hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti oldu.

Ölkə rəhbəri İlham Əliyev hər bir dövlə­tin, cəmiyyətin həyat qayəsini təşkil edən iqtisadiyyatı müasir strateji dövrdə yeni bir səviyyəyə yüksəltdi. Dövlət başçımızın qəbul etdiyi dövlət proqramlarının əsasın­da regionların inkişaf etdirilməsinin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi ilə Azərbaycan kəndləri özünün çoxəsrlik tarixində görün­məmiş yüksəliş səviyyəsinə qalxmışdır. Bu, regionların inkişaf etdirilməsinin İlham Əliyev modelidir və Azərbaycan kəndini ölkəmizin əsas məşğulluq mərkəzlərinə çevirmək vəzifələrinin həyata keçirilmə­sinin bariz nümunəsidir. Məhz regionların hərtərəfli və məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirilməsinin əməli nəticəsidir ki, artıq Azərbaycan Respublikasının dövlət bü­dcəsinin formalaşmasında neft gəlirlərin­dən asılılıq, demək olar ki, aradan qaldırıl­mış, aqrar sektorun rolu nəzərəçarpacaq səviyyədə artmışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin imza atdığı “Əsrin müqaviləsi”ni Prezident İlham Əliyev “Əsrin əfsanəsi”nə çevirdi. XXI əsrin ən böyük neft-qaz kəmərləri olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Bakı–Tbili­si–Ərzurum neft-qaz magistralları Azər­baycan neft strategiyasının real uğurların­dandır. Son 20 ildə məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmiş uğurlu neft-qaz siyasəti nəticəsində Azərbaycan neftinin və qa­zının Avropa ölkələrinə çatdırılması, bu ölkələrin xilası və inkişafında rol oyna­ması Prezident İlham Əliyev tərəfindən inanılmazların reallığa çevrilməsi hadisə­sindən ibarətdir. Artıq dünya ölkələrində də TANAP–TAP kimi beynəlxalq neft-qaz layihələrinə əsrin əfsanəsi kimi yüksək qiymət verilir. 

İndi bir çox Avropa ölkələrində insan­ların yaşayışını və iqtisadi inkişafını Azər­baycanın nefti və qazı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Həm də dünyanın hazırki çətin və mürəkkəb geosiyasi şəra­itində Prezident İlham Əliyevin nəhəng neft-qaz layihələrini uğurla həyata keçir­mək məharəti Azərbaycana etibarlı dost­lar və tərəfdaşlar qazandırıb. Bu isə öz növbəsində beynəlxalq təşkilatlarda, ha­belə dünya ölkələri ilə ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsində imkanlarımızın daha da artmasına və qüvvətləndirilmə­sinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu kimi Avropa ilə Asiyanı əlaqələndirən xəttin çəkilib başa çatdırılmasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin siyasi iradəsi və uzaqgörənliyi həlledici rol oynamışdır. Hazırda Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu Çin Xalq Respublikasının döv­lət siyasəti səviyyəsində elan etdiyi “Bir kəmər – Bir yol” strategiyasının Qafqaz regionundakı əsas ötürücü vasitəsi kimi dünya ölkələri üçün də əlverişli nəqliyyat qovşağı hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi­denti İlham Əliyevin və Türkiyə Respub­likasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdo­ğanın 25 sentyabr 2023-cü il tarixində Naxçıvan şəhərində imzaladıqları Niyyət Protokolunun müddəalarında Bakı–Tbi­lisi–Qars dəmir yolunun Qars–İğdır–Sə­dərək vasitəsilə muxtar respublikaya qədər daha bir qolunun çəkilməsinə dair razılaşmanın öz əksini tapması bu ma­gistralın Naxçıvan-Təbriz-Tehran vasitə­silə Orta Asiyaya doğru daha bir marşru­tunun açılmasına şərait yaradır. Ona görə də, haqlı olaraq Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunu beynəlxalq aləmdə Dəmir İpək yolu da adlandırırlar. 

Azərbaycan Respublikasının erməni işğalından azad edilmiş torpaqlarında - Füzuli şəhərində və Zəngilanda salınmış beynəlxalq hava limanları da ölkəmizin dünyaya açılan qapıları kimi mühüm əhə­miyyətə malikdir. “Şimal–Cənub” magist­ralı isə Azərbaycanı avtomobil yollarının da əsas qovşaqlarından birinə çevirəcək. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzin­də olan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına nail olmaqla Prezident İlham Əliyev qalib Azərbaycanı regionun və dünyanın əsas nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək.

Uğurlu xarici siyasət kursu və sabit diplomatik münasibətlər Prezident İlham Əliyev dövrünün mühüm göstəricilərin­dəndir. Dünya ölkələri və region dövlətləri ilə qarşılıqlı etimada əsaslanan sağlam münasibətlərin qurulması və inkişaf et­dirilməsi ölkə Prezidentinin xarici siyasət kursunun reallığı və böyük uğurudur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti­nin təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təş­kilatının xüsusi iclasının çağırılması və dövlət başçımızın irəli sürdüyü problem­lərin beynəlxalq müstəvidə müzakirəyə çıxarılması xarici siyasət sahəsində nadir tarixi hadisədir. 

Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi də müstəqil dövlətimizin böyük uğurudur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dünyanın ikin­ci beynəlxalq təşkilatı olan Qoşulmama Hərəkatına uğurla sədrlik etməsi dövlət başçımızın dünya liderlərindən biri oldu­ğunu sübut edir. İslam Əməkdaşlıq Təş­kilatında və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki­latında Azərbaycanın söz sahibi olması respublikamızın beynəlxalq nüfuzunun müasir reallıqlarıdır.

Xalqımızın milli-mənəvi özünüdərk proseslərinin daha da dərinləşdirilməsin­də, yeni nəsil yazıçıların meydana çıxma­sında, vətənpərvər müasir nəslin forma­laşmasında müstəsna rolu olan Prezident cənab İlham Əliyevin çoxcəhətli, məqsəd­yönlü fəaliyyətinin uğurları sırasında elm və ədəbiyyat sahəsindəki nailiyyətlər də xüsusi yer tutur. Çoxəsrlik tariximizdə ilk dəfə qeyd edilən “Nizami Gəncəvi İli” , “İmadəddin Nəsimi İli” Azərbaycan ədə­biyyatı klassiklərinin həyatı və yaradıcılı­ğının dərindən araşdırılaraq dünyada təb­liğ olunmasına xidmət etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə keçirilən “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində reallaşan tədbirlər xalqımızda müstəqil dövlətçilik təfəkkürünün dərinləşdirilmə­sinə və möhkəmləndirilməsinə xidmət edən mühüm siyasi-ideoloji dərslərdir. 

Ölkəmizdə “Multikulturalizm İli” isə beynəlxalq aləmə bir daha göstərdi ki, dünyanı etnik, dini və irqi baxımdan müxtəlif münaqişələr bürüdüyü halda multikulturalizm ideologiyasını dövlət si­yasəti səviyyəsinə qaldıraraq bir modelə çevirmək böyük insanlıq nümunəsidir. Bu sahədə Azərbaycan nəinki region dövlət­lərinin, həmçinin dünya dövlətlərinin də örnək ala biləcəkləri nümunədir. 

Gənclər və idman siyasəti dövlət başçısı İlham Əliyevin hakimiyyətə gəl­diyi ilk gündən əsas prioritet sahələrdən biridir. Son 20 il ərzində ölkənin demək olar ki, əksər bölgələrində böyük idman komplekslərinin tikilib istifadəyə verilmə­si, həmin komplekslərdə Azərbaycanın bayrağını dünyanın müxtəlif idman arena­larında qürurla dalğalandıran idmançıla­rın yetişməsi uğurlu siyasətin əsas göstə­ricilərindəndir. Çox böyük uğurla Avropa və İslam Olimpiya oyunları keçirən, əsas idman növləri üzrə beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edən Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş idman ölkələrindən birinə çevrilmişdir.

Əlbəttə, böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi 20 illik fəaliyyətinin ən böyük zirvəsi 44 günlük Vətən müharibəsində qazanı­lan tarixi Zəfərdir. Müzəffər Ali Baş Ko­mandanın işğalçı Ermənistan üzərində qazandığı bu tarixi Zəfər XXI əsrdə dün­yada haqqın qələbəsi ilə başa çatmış ən ədalətli müharibə nümunəsidir. 

Azərbaycanın Qarabağın azadlığı uğ­runda apardığı savaş beynəlxalq aləmdə yeni müharibə texnologiyasının tətbiqinə əsaslanmaqla təkrarsızdır. Bu, dünya hərb tarixində ən qısa müddətdə qələ­bə ilə başa çatmış müharibə olaraq da əhəmiyyətlidir. Qalib Ali Baş Komandan “Dəmir yumruq”la 20 sentyabr 2023-cü il tarixdə cəmi bir gün ərzində Qarabağda keçirilmiş antiterror tədbirləri ilə daha bir mühüm tarixi zəfərə imza atdı. 

Prezident İlham Əliyev 30 illik işğal­dan sonra ölkəsinin tarixi torpaqlarını düşmən əsarətindən azad edən, rəhbərlik etdiyi dövlətin tam ərazi bütövlüyünə nail olmağı bacaran liderdir. Azərbaycan Res­publikasının mütləq suverenliyinin təmin edilməsi və üçrəngli möhtəşəm Azərbay­can bayrağının vətənimizin bütün şəhər və rayonlarında dalğalandırılması cənab Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və qəhrəman Azərbaycan zabitinin, əsgərinin möhtəşəm tarixi Zəfə­ridir.

İşğaldan azad edildikdən dərhal sonra Azərbaycan öz tarixi dədə-baba torpaqla­rında sürətli bərpa və quruculuq işlərinə start verib. Tamamilə xarabalığa çevrilmiş böyük şəhər və rayonlarımız bir-birinin ar­dınca bərpa edilir və məskunlaşma apa­rılır. İnanırıq ki, ölkə Prezidentinin qətiy­yətli və uğurlu siyasəti nəticəsində yaxın gələcəkdə işğaldan azad edilmiş bütün yaşayış məskənlərimiz müasir dövrün tələblərinə uyğun formada tikiləcək və o bölgələrimizə şən və gülərüz həyat geri qayıdacaq. 

Beləliklə, Azərbaycan xalqının və döv­lətinin həyatında xüsusi tarixi mərhələ olan bu 20 ilin nailiyyətləri Prezident cə­nab İlham Əliyevin “Heydər Əliyev İli”nə möhtəşəm töhfəsidir.

Yaşar ÖMƏROV,
Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən

Siyasət