Azərbaycanın davamlı inkişafı dostlarımızı ürəkdən sevindirir

post-img

Artıq mühüm önəm daşıyan beynəlxalq tədbirlərin respublikamızda keçirilməsi ənənə halını alıb. Aprelin 23-də ADA Universitetində təşkil olunan “COP29 və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış” mövzusunda bey­nəlxalq forum da bu ənənənin davamı kimi dünyada diqqət çəkib. 

30 ölkədən 64 beyin mərkəzi nü­mayəndəsinin qatıldığı tədbirdə Pre­zident İlham Əliyev bir çox məsələlər – Cənubi Qafqazda ayırıcı xətlər çəkilməsi məqsədilə bəzi cəhdlər göstərilməsi, ölkəmizin ayrılmaz bir parçası olan Naxçıvanla əlaqə yara­dılmasına Ermənistanın və havadar­larının maneələr törətmələri, habelə Azərbaycanın davamlı iqtisadi uğur­lar nümayiş etdirməsi barədə ətraflı münasibət bildirib. 

Xatırladaq ki, 2021-ci il aprelin 13-də dövlətimizin başçısının iştira­kı ilə ADA Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni baxış: mü­naqişədən sonra inkişaf və əmək­daşlıq” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirakçılar Qarabağda beynəlxalq konfransın keçirilməsini təklif etmişdilər və dövlət başçısı da bu təklifi müsbət qiymətləndirmişdi. Bir il sonra – 2022-ci il aprelin 28-də Şuşada işinə başlayan və Bakıda davam edən “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda bey­nəlxalq konfransa 23 ölkədən gəlmiş 40 iştirakçı qatılmışdı.

Budəfəki beynəlxalq forumu isə öz işini aprelin 24-də Laçında keçi­rilən konfransla yekunlaşdırıb. İqti­sadi və “yaşıl inkişaf” çərçivəsində beyin mərkəzləri və akademik ins­titutların nümayəndələri tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” kimi in­novativ yanaşmaların tətbiqi barədə danışılıb. 

Xatırladaq ki, aprelin 23-də ke­çirilən forumda respublikamızın iqti­sadi uğurları barədə məlumat verən dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, ha­zırda neft və qaz ümumi daxili məh­sulumuzun yarıdan az hissəsini təşkil edir. Lakin ixracın, təxminən, 95 faizi neft və qazla bağlıdır. Bu gün qarşı­da duran əsas məqsədlərdən biri isə ixracı şaxələndirməkdir.

Prezident İlham Əliyevin bu fik­rinə əsaslanıb qeyd edə bilərik ki, ölkə rəhbərinin son illərdə çevik və qətiyyətli, uzaqgörən siyasəti nəti­cəsində iqtisadiyyatın şaxələndiril­məsi, qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının təmin olunması, habelə ixrac imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətlərində mühüm tədbirlər hə­yata keçirilib. Eyni zamanda, inves­tisiya qoyuluşunun sürətləndirilməsi, birbaşa xarici investisiyaların təş­viqinə dair Strategiya, “Azərbaycana sərmayə” (“İnvest in Azerbaijan”) və “Azərbaycanda ilk” (“First in Azer­baijan”) təşviq mexanizmləri, ölkə­də fəaliyyət göstərən müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərinə qoşulması­na dair Tədbirlər Planı hazırlanaraq uğurla reallaşdırılıb. 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsində önəm­li rol oynayan məsələlərdən biri də respublikamızın nəqliyyat infrastruk­turunun müasir dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, tranzit potensialı­nın daha da artırılması ilə bağlı olub. Elə buna görə də həyata keçirilən layihələr və qlobal miqyaslı təşəb­büslər nəticəsində ölkəmiz mühüm nəqliyyat qovşağına və dəhlizlərin keçdiyi məkana çevirilib. 

Forumda dayanıqlı inkişaf və enerji ilə bağlı fikirlərini diqqətə çatdı­ran Prezident İlham Əliyev Azərbay­canın iqtisadi göstəricilərinin və sosi­al proqramlarının bunu aydın şəkildə göstərdiyini bildirib. Dövlət başçısı neft və qaz gəlirlərinin işsizlik və yox­sulluq məsələlərinin həlli üçün istifa­də edildiyini, onların bərabər şəkildə bölüşdürüldüyünü də vurğulayıb. 

Prezident İlham Əliyev daha son­ra deyib: “Enerji əməkdaşlığımızı və ilk gəlirlərimizi aldığımız zaman Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyə­si 50 faizə yaxın idi, hər ikinci şəxs yoxsul idi. Qaçqınlar arasında isə bu göstərici 75 faizdən çox idi. Vəziy­yəti təsəvvür edə bilərsiniz. İndi isə biz bunu 5 faiz səviyyəsinə qədər azaltmışıq. Eyni göstərici işsizliyə də aiddir”. 

Yeri gəlmişkən, Beynəlxalq Val­yuta Fondunun (BVF) “Dünya iqti­sadiyyatının inkişaf perspektivləri” hesabatına əsasən, Azərbaycan Cə­nubi Qafqazda ən aşağı işsizlik sə­viyyəsinə malik ölkədir. İşsizlik 2022-ci ildən etibarən dəyişməyərək 5,9 faiz səviyyəsindədir. 

Dövlətimizin başçısı forumda Azərbaycan iqtisadiyyatını özünü təmin edən iqtisadiyyat kimi xarakte­rizə edib və bildirib ki, ölkəmiz, hətta böhran vəziyyətində də sabit artım göstərib. Prezident İlham Əliyev, eyni zamanda, Azərbaycanın xarici borcunun hazırda ümumi daxili məh­sulun 8 faizindən də az təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb. Yeri gəlmişkən, belə bir uğur ölkədə makroiqtisadi sabitli­yin əsas meyarı olan qiymətlərin aşa­ğı və sabit olmasını gerçəkləşdirib, idarəetmənin institusional çərçivəsi­nin təkmilləşdirilməsi və maliyyə ba­zarlarının səmərəli fəaliyyət göstər­məsini reallaşdırıb. 

Ölkə rəhbəri çıxışında respubli­kamızın bölgə dövlətləri ilə iqtisadi əməkdaşlıq məsələsinə, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında oy­nadığı rola, “yaşıl enerji” ilə zəngin enerji potensialımızın reallaşdırılma­sı istiqamətində həyata keçirilən ge­nişmiqyaslı layihələrin əhəmiyyəti ilə bərabər, dünyanın bundan sonra da uzun illər ərzində hasil edilən ənənə­vi enerji mənbələrinə ehtiyac duya­cağını da diqqətə çatdırıb. 

Dünyanın buna, yəni tamamilə “yaşıl enerji”yə keçidə hazır olma­dığını vurğulayan dövlətimizin baş­çısı bildirib: “Dünya iqtisadiyyatı və sənayesi bunun üçün hazır deyil. Fikrimcə, əldə oluna bilinməyən hə­dəfdənsə, ən yaxşı yol mütənasiblik yaratmaqdır və təkamül yolu ilə get­məkdir”.

Göründüyü kimi, bütün bu iqti­sadi uğurlar qarşıdakı illərdə Şərqlə Qərbin qovşağı olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da artacağına əmin­lik yaradır. Bu imkanlar 2030-cu ilə qədərki mərhələdə ölkəmizin iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat standartlarına əsas­lanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət verir. Azərbaycan dövləti ölkədə əhalinin rifahının daha da artı­rılması üçün sosialyönümlü bazar iq­tisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yolu ilə inamla irəliləyir. 

Beləliklə, bu gün tək regionda de­yil, bütövlükdə postsovet məkanında söz sahibi olan Azərbaycan hər keçən gün iqtisadi uğurlarını davam etdi­rir. Respublikamız getdikcə iqtisadi imkanlarını genişləndirir, beynəlxalq arenadakı mövqelərini möhkəmlən­dirir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi siyasəti nəti­cəsində Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda ən sabit və ən qüdrətli ölkə – lider dövlət kimi güclənir. Res­publikamız strateji xətti, iqtisadi, siya­si, təhlükəsizlik məsələlərinə çox ay­dın baxışı ilə inamla gələcəyə doğru uğurlu addımlar atır, yeni nailiyyətlər əldə edir. 

XQ

Siyasət