Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

post-img

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 148 Bakı şəhəri, 4 may 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Nazir­lər Kabinetinin “Azərbaycan Res­publikasında avtomobil yollarının təsnifat göstəriciləri”nin və “Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları­nın adlandırılması, indeksasiyası və qeydiyyata alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 1 iyul tarixli 91 nömrəli, “Nəqliy­yat infrastrukturu obyektlərinin kod­laşdırılması, nəqliyyat infrastruktu­ru obyektlərinin başlanğıc və son nöqtələrinin, mərkəzi xətlərinin və kəsişmə nöqtələrinin müəyyən edil­məsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2012-ci il 5 dekabr tarixli 279 nömrəli və “Azərbaycan Respublika­sında Ünvan Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən informasiya sisteminə məlumatların daxil edilməsi və hə­min məlumatlardan istifadə mexa­nizmi barədə Texniki Reqlament”in təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 13 oktyabr .tarixli 329 nömrəli qərarla­rında dəyişiklik edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasında ün­van reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqın­da” Azərbaycan Respublikası Prezi­dentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli 27 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Pre­zidentinin 2022-ci il 27 oktyabr tarixli 1864 nömrəli Fərmanına əsasən Azər­baycan Respublikasının Nazirlər Kabi­neti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazir­lər Kabinetinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 91 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli­kasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 7, maddə 582; 2007, № 11, maddə 1177; 2008, № 2, maddə 132; 2009, № 8, maddə 677; 2012, № 11, maddə 1197; 2014, № 5, maddə 549, № 10, maddə 1293; 2015, № 2, maddə 214; 2016, № 6, maddə 1214; 2018, № 1, maddə 139, № 5, maddə 1132; 2021, № 9, maddə 1065, № 12, maddə 1509) ilə təsdiq edilmiş “Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının adlandırılması, indeksasiyası və qeydiyyata alınması Qaydaları”nın 15-ci hissəsinə aşağıda­kı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Yeni avtomobil yolunun və ya ad­sız avtomobil yolunun adlandırılması barədə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müraciət edildiyi hallarda, ad verən aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanı (şəhər rayonu icra hakimiyyəti orqanı istisna olmaqla) 21 (iyirmi bir) iş günü müddətində Azərbaycan Respublika­sı Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada avtomobil yolunu adlandırır və 3 (üç) iş günü müddətində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xid­mətini bu barədə məlumatlandırır.”.

2. Azərbaycan Respublikası Nazir­lər Kabinetinin 2012-ci il 5 dekabr tarixli 279 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res­publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 12, maddə 1343; 2014, № 1, maddə 70) ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin kodlaşdırıl­ması, nəqliyyat infrastrukturu obyekt­lərinin başlanğıc və son nöqtələrinin, mərkəzi xətlərinin və kəsişmə nöqtələ­rinin müəyyən edilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndinin birinci cümləsinə və 3.9-cu bəndinə “orqanları” sözündən sonra “(şəhər rayonu icra hakimiyyəti orqanla­rı istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazir­lər Kabinetinin 2014-cü il 13 oktyabr tarixli 329 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu­su, 2014, № 10, maddə 1299) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Ünvan Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən informasiya sisteminə məlumatla­rın daxil edilməsi və həmin məlumatlar­dan istifadə mexanizmi barədə Texniki Reqlament”in 3.6-cı bəndinə “orqanla­rının” sözündən sonra “(şəhər rayonu icra hakimiyyəti orqanları istisna olmaq­la)” sözləri əlavə edilsin.

 

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər kabinetinin qərarları